cris

Research Information System of Faculty of Sciences, University of Novi Sad

View the Project on GitHub

Кaртoн нaучног рaдникa: Часописи

image

На врху oвe стрaницe дaти су нaвeдeни пoдaци зa приjaвљeнoг истрaживaчa: Danijela Boberić-Krstićev. Селектована је опција у менију Часописи, која садржи више опција за ажурирање података. Ако се кликне на иконицу image поред опције Часописи, онда се добија ова страница овог Упутства.

Страница за унос података о новом раду у часопису добија се кликом на иконицу image, а упутство је ОВДЕ

Страница за Импорт – увоз података добија се кликом на иконицу image, а упутство је ОВДЕ

У наведеној табели је списак унетих радова у часописима. Кликом на иконицу image могу се ажурирати постојећи подаци.
На пример, ако се у наведеној табели за рад под редним бројем 1 кликне на иконицу image, онда је упутство за ажурирање података за тај рад ОВДЕ

Ако се кликне на опцију у менију Конференције, онда се добија страница за ажурирање публикованих радова на конференцијама, а упутство је ОВДЕ

Ако се кликне на опцију у менију Остало, онда се добија страница за ажурирање осталих публикованих радова, а упутство је ОВДЕ

Ако се кликне на опцију у менију М-Класификација, онда се добија страница са табеларним приказом вредновања публикованих резултата по Прaвилнику o кaтeгoризaциjи и рaнгирaњу нaучних чaсoписa (“Сл. глaсник РС”, бр. 159/2020), а упутство је ОВДЕ

Повратак на садржај упутства