cris

Research Information System of Faculty of Sciences, University of Novi Sad

View the Project on GitHub

Вредновање научних радова

image

Нa oвoj стрaници прикaзaнa је табела вредновања публикованих научних резултата по ПРAВИЛНИКУ o кaтeгoризaциjи и рaнгирaњу нaучних чaсoписa “Службeни глaсник РС”, брoj 159 oд 30. дeцeмбрa 2020 (надаље Правилник за вредновање), кojи je дoступaн нa сajту: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/01/Pravilnik-o-kategorizaciji-i-rangiranju-naucnihcasopisa-159_2020-115-1.pdf. Ако се кликне на иконицу image поред опције М-класификација, онда се добија ова страница овог Упутства.

Кликом на иконицу image добија се Правилник за вредновање у којем су наведени детаљи аутоматског (софтверског) вредновања научних резултата.

Почетна табела садржи све вредноване научне резултате пријављеног корисника. Помоћу иконице image могу се приказати резултати у задатом периоду у годинама.

Кликом на одређену категорију у колони Назив критеријума продукције приказују се сви радови из те категорије.

Повратак на садржај упутства