cris

Research Information System of Faculty of Sciences, University of Novi Sad

View the Project on GitHub

Најчешћа питања

Како брисати дупликате?

Дупликат настаје када се исти рад унесе два или више пута. У овом случају потребно је обрисати све дупликате. Корисник нема овлашћење за брисање дупликата и зато се мора обратити Развојном тиму система CRIS-PMF. Поступак је следећи. Уочени дупликат корисник треба да копира и тако копирани дупликат пошаље на мејл cris@uns.ac.rs. Развојни тим ће обрисати наведени дупликат и о томе обавестити корисника.

Како да се региструјем?

Најбоље је да се корисник за регистрацију јави Развојном тиму система CRIS-PMF, тако што ће на мејл cris@uns.ac.rs послати своје основне податке: име, презиме, титулу и департман. Развојни тим ће проверити да ли се наведени основни подаци већ налазе у систему. Ако се не налазе, онда ће у сарадњи са Деканатом ПМФ-а унети те основне податке. После тога корисник ће добити детаљне инструкције за регистрацију.

Зашто не могу да се пријавим својим постојећим налогом?

Основна веза између апликације и корисника је његов мејл којим се регистровао. Уколико је корисник заборавио лозинку за свој кориснички налог, неопходно је да унесе мејл адресу и да кликне на линк Заборавио сам лозинку. Након тога на унесену мејл адресу систем шаље мејл у којем корисник добија упутство за ресетовање лозинке. Међутим, ако је опција Заборавио сам лозинку неуспешна неуспешна, то значи да се мејл који је унео корисник не слаже са мејлом којим се корисник регистровао. У том случају корисник се јавља за помоћ Развојном тиму на мејл cris@uns.ac.rs.

Како се може променити категорија рада у часопису?

Радови у часописима вреднују се аутоматски (софтверски) по ПРAВИЛНИКУ o кaтeгoризaциjи и рaнгирaњу нaучних чaсoписa “Службeни глaсник РС”, брoj 159 oд 30. дeцeмбрa 2020, кojи je дoступaн нa сajту: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/01/Pravilnik-o-kategorizaciji-i-rangiranju-naucnihcasopisa-159_2020-115-1.pdf.

Ако корисник примети да категорија рада није према његовом очекивању, онда треба проверити да ли су наслов и ISSN број часописа добро унети. За остале детаље потребно је јавити се Развојном тиму на мејл cris@uns.ac.rs, који ће у сарадњи са корисником у потпуности разрешити категорију рада.

Како се може променити категорија рада са конференције?

На сваком департману ПМФ-а постоји комисија за вредновање конференција. Ако корисник није сагласан са категоријом конференције, онда се може обратити комисији за вредновање на свом департману. Комисија ће у сарадњи са корисником разрешити категорију конференције.

Ко је већ унео податке о мом раду?

При уносу података о раду, корисник уноси све ауторе рада, тако да сваки аутор на свом налогу види тај рад. То значи да се сваки рад само једном уноси у систем и придружен је свим осталим ауторима.

Зашто мејлом добијам обавештење да је неко унео податке о мом раду?

Када корисник први пут уноси податке о раду, тада се у систему формира запис о том раду и обавештавају се преко мејла сви регистровани коаутори да је тај рад унет у систем. У обавештењу се наводи ко је рад унео, као и сви унети подаци о раду. Коаутори могу да преконтролишу тачност унетих података, а после пријаве на систем могу и да мењају податке у том запису.

Имам два налога у систему. Како се ово може поправити, односно спојити у један налог?

Два или више налога настају када се корисник непажњом региструје два или више пута. Када корисник примети да има два или више налога онда о томе треба да обавести Развојни тим (cris@uns.ac.rs), који ће спојити све те налоге у један, а после у сарадњи са корисником средити евентуално настале дупликате.